6736 Sayılı kanun ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına dair Kanun Resmi Gazetenin 19/08/2016 Tarih ve 29806 sayısında yayımlanmıştır.

Bu kapsamda STOK AFFI (Emtia) konusunu değerlendireceğiz.

İŞLETMEDE FİİLEN OLAN ANCAK, KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmelerinde fiilen bulunduğu halde kayıtlarında yer almayan, bir anlamda faturasız olan emtiaları ‘kendilerince’ veya ‘bağlı oldukları meslek kuruluşunca’ tespit edilecek ‘rayiç bedel’ ile kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ‘üçüncü ayın sonuna kadar’ (30/11/2016) bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirerek defterlerine kaydedebilecekler.

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından, bu şekilde aktife kaydedilen emtia için pasifte ‘özel karşılık hesabı’ açılacak. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde sermayenin unsuru sayılacak ve vergilendirilmeyecek.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise söz konusu emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydedecekler.

Bu şekilde beyan edilen KDV açısından genel orana tabi (%18) emtia üzerinden (%10) oranı ile, indirimli orana tabi emtiaların (%8) bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı (%4) esas alınarak katma değer vergisi hesaplanacak ve ayrı bir beyanname ile ‘sorumlu sıfatıyla’ beyan edilerek (2 Nolu KDV beyannamesi ile) , beyanname verme süresi içinde ödenecektir.

Emtia üzerinden ödenen vergi ise genel esaslara göre mal ve hizmet teslimleri üzerinden hesaplanan KDV’den indirilebilecek. Bu şekilde bildirimde bulunanlar hakkında belgesiz mal bulundurma nedeniyle vergi tarh edilemeyecek ve ceza kesilemeyecek.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise beyan ettikleri emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydedeceklerdir.

Beyan Edilen Kıymetlerin Ba Formu Karşısındaki Durumu 6736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında beyan edilen kıymetler rayiç bedelleriyle, Ba formu vermek zorunda olan mükellefler tarafından söz konusu form ile bildirilmek zorundadır. Söz konusu bildirim işlemi, Ba formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Satıcılar (6736 sayılı Kanun Madde 6/1)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (3333 333 333) yazılmak suretiyle yapılacaktır.

STOK DÜZELTMESİ

Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçları, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna (30/11/2016) kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilirler. Bu suretle kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden %4 oranında hesaplanan katma değer vergisi ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenir. Ödenen bu vergi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamaz.

Düzenlenecek faturalarda alıcıya ilişkin bilgiler yerine, “Muhtelif Alıcılar (6736 sayılı Kanunun 6/2 maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir)” ibaresi yazılacaktır.

Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Mevcut Olmayan Emtianın Bs Formu Karşısındaki Durumu Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtia nedeniyle düzenlenen faturalar, Bs formu vermek zorunda olan mükelleflerce, Bs formu ile bildirilmek zorundadır. Söz konusu bildirim işlemi, Bs formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Alıcılar (6736 sayılı Kanun Madde 6/2)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (4444 444 444) yazılmak suretiyle yapılacaktır.

Ramazan ÖZERTÜRK
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

*